کارگاه آموزشی با عنوان ماهی شناسی کابردی
زمان اجرا : 29 و 30 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی ماه 1398
محل برگزاری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی