کارگاه آموزشی :خون شناسی در ماهیان
زمان اجرا : 28 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 28 دی ماه 1398
محل برگزاری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی