فک خزر

نویسنده:-علیرضا میرزاجانی,بهرام کیابی,یونس عادلی-
ناشر:سنجش روز وابسته به مرکز نشر فرهنگی رجا