حوزه مدیریت
حوزه اداری مالی
حوزه تحقیقاتی
بخش تکثیر و پرورش آبزیان
بخش بوم شناسی
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان
ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان-شولم