حوزه مدیریت
بخش تکثیر و پرورش آبزیان
بخش بوم شناسی
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
بخش تحقیقات فراوری آبزیان
ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان
ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان-شولم
محققین هیات علمی
اعضای غیر هیات علمی