فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 736
 
 
 
 صاحب امتیاز: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
مدیر مسئول : دکتر علی اصغر خانی پور
سردبیر: دکتر علیرضا ولی پور