فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2115
 
 
 
 صاحب امتیاز: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
مدیر مسئول : دکتر محمد صیاد بورانی
سردبیر: دکتر علیرضا ولی پور