این پژوهشکده دارای 3 بخش تحقیقاتی می باشد
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2248
بخش تکثیر و پرورش و اصلاح نژاد آبزیان
بخش بوم شناسی منابع آبی
بخش بهداشت و بیماریها