درباره موسسه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروه های ذیربط بشرح ذیل می تواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریایی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .