به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، در تاریخ 15 بهمن ماه 1397، کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان "تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان با استفاده از بافت شناسی" بصورت تئوریک و عملی (کار در محیط آزمایشگاه)، در سالن جلسات و آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان بخش تکثیر و پرورش و اصلاح نژاد آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور دانشجویان و محققین مراکز مختلف تحقیقاتی برگزار گردید ابتدا مدرس فیزیولوژی دکتر محدثه احمدنژاد در خصوص اهمیت و سوابق بافت شناسی، کاربرد بافت شناسی در علوم شیلاتی، روند تولید مثل ماهیان، انواع توسعه گنادی، مراحل مختلف رسیدگی جنسی، نحوه تشخیص زمان رسیدگی جنسی، مراحل مختلف بافت شناسی کلاسیک، نحوه انجام آزمایشات، پروژه های کاربردی در خصوص مطالعات فیزیولوژی و بافت شناسی در پژوهشکده توضیحاتی ارائه گردید. در بخش عملی کارگاه نیز فراگیران زیر نظر مدرس جناب آقای مهندس دژندیان بصورت عملی با مراحل عملیات بافت شناسی و بررسی میکروسکوپی مقاطع گنادهای جنسی ماهی آشنا شدند.