روز یک شنبه مورخ 18 فروردین 1398، اولین جلسه تخصصی با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، معاونت اداری-مالی، رئیس بخش تحقیقات فرآوری آبزیان وکارشناسان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، ریاست محترم پژوهشکده ضمن تبریک فرار رسیدن سال نو، سیاستها و اهداف تحقیقاتی بخش را با جزئیات بیان نمودند و به، به روزرسانی تاسیسات تولیدی و تحقیقاتی با تاکید بر بخش خصوصی در راستای اجرای پروژه های ترویجی- تحقیقاتیو توسعه آبزی مصرفی اشاره کردند. همچنین به تشریح تعاملات علمی – تخصصی با مراکز علمی – دانشگاهی داخل و خارج از کشور پرداختند. در ادامه به تامین ضروریات مربوط به تجهیزات، مواد شیمیایی و به روز رسانی روشهای آزمایشگاهی تاکید نمودند. جلسه با جمع بندی نظرات و پیشنهادات اصلاحی و علمی رئیس بخش و همکاران و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.