به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی وضعیت فراوانی ماهیان اقتصادی تالاب انزلی " توسط آقای دکتر کیوان عباسی، مورخ 98.4.16 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ارایه شد. مطالعه ترکیب صید ماهیان تالاب انزلی از سال های 1369 تا 1381 انجام شد و مجددا ترکیب صید ماهیان در سال های 1395 و 1396 توسط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در قالب پروژه های تحقیقاتی صورت گرفت. با توجه به تغییرات متعدد در تالاب انزلی و نبود اطلاعات ترکیب صید ماهیان از سال 1382 تا 1395، این پژوهش صورت گرفت تا در مدیریت تالاب از جمله استمرار صید پایدار ماهیان اقتصادی تالاب انزلی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان داد که در تالاب انزلی و مصب آن حدود 65 گونه زیست می نمایند که حدود 26 گونه شامل حدود 14 گونه تالابی، 10 گونه مهاجر و نیمه مهاجر و 2 گونه مصبی جزو ماهیان با ارزش اقتصادی هستند. در ساله های 1395 و 1396 بیشترین ترکیب صید را دو گونه اردک ماهی و کپور معمولی فرم وحشی دارا بوده و جمعیت کاراس نسبت به دو دهه قبل کاهش نسبتا زیادی نشان داد اما جمعیت ماهیان سرخ باله، سیم و سوف کاهش کم و جمعیت ماهیانی همچون ماش ماهی، سوف حاجی طرخان و اسبله شدیدا کاهش یافته است. بنابراین بایستی تکثیر مصنوعی و رهاسازی 6 گونه آخر به ویژه سه گونه آخری در دستور کار ادارات مربوطه قرار گیرد تا نسل این ماهیان با ارزش در تالاب انزلی که مهم ترین زیستگاه اغلب آنها می باشد، از بین نرود.این سخنرانی برای کارشناسان پژوهشکده و یک مدرس از دانشگاه گیلان ارائه گردید.