به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بازدید میدانی همکاران محترم بخش آبزی پروری و اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پروژه های در دست اجرای ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان (شولم) پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در روز دوشنبه مورخ۹۸۰۶۰۱۱صورت گرفت. بازدید کنندگان در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری ایستگاه مطابق با اسناد پروژه ها قرار گرفتند.در انتهای این دیدار، جلسه ای با حضور مجری و همکاران پروژه مولد سازی سوف سفید برای انجام اصلاحات و تکمیل سند پروژه برگزار شد.