به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر تورج ولی نسب رییس دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و‌ ترویج کشاورزی با حضور محققین و اعضای هیات علمی پژوهشکده در شنبه مورخ ۹۸.۶.۳۰ در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای دکتر ولی نسب آئین نامه ها و فرم های مختلف مربوط به شرکت در همایش ها، فرصت های علمی و ماموریت های پژوهشی را ارائه نموده و در خصوص بهره مندی از زمینه ها و ظرفیت های مختلف موجود تاکیداتی را داشتند .در پایان نیز ایشان به سئوالات متعدد مطروحه از طرف شرکت کنندگان پاسخ دادند.