همایش نقش آبندانها در توسعه اقتصادی استان گیلان در روز پنج شنبه مورخ ۹۸.۷.۱۸ توسط اداره کل جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری گیلان در محل سالن الغدیر ساختمان استانداری گیلان با حضور جمعی از بهره برداران، مدیران محلی، استانی و ملی ذیربط نظیر اداره کل شیلات گیلان و سازمان شیلات ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، سازمان های آب منطقه ای، گردشگری ، موسسه تحقیقات برنج  و پژوهشکده آبزی پروری برگزار گردید. در این گردهمایی که استاندار محترم گیلان نیز حضور داشتند،  موضوعاتی در رابطه با چگونگی تشکیل آبندانها از دیدگاه زمین شناختی و تاثیر آنها بر زندگی روستاییان ، وجود آبندانها به عنوان ذخیرگاه ژنی موجودات زنده و گیاهی، آبندانها به عنوان مراکز ژئو توریسم ، آبندانها از دیدگاه خوشه های تولید شیلاتی ، نگاهی به قوانین و مقرارت بهربرداری از آبندانها در استان گیلان از گذشته تا حال توسط سخنرانان مطرح گردید و در خاتمه به سوالات بهره برداران آبندانها و حاضرین توسط مدیران استانی پرداخته شد.