فراخوان پذیرش مقاله
از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.
محورهای مجله علمی ترویجی:
تکثیر و پرورش آبزیان تغذیه آبزیان و غذای زنده
ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان
بوم شناسی آبزی پروری
بهداشت و بیماریهای آبزیان
مهندسی آبزی پروری
صید و عمل آوری آبزیان پرورشی
 
http://aasj.areeo.ac.ir/