به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، سخنرانی علمی تحت عنوان " مروری بر وضعیت و الزامات پرورش ماهی در قفس در ایران و جهان" توسط آقای مهندس عادل حسینجانی در تاریخ 98.09.10 در سالن همایش پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ارایه شد. در این سخنرانی ابتدا وضعیت آبزی پروری در قفس در کشور و جهان ارائه گردید.سپس به الزامات و ضروریاتی که در توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس باید مد نظر قرار گیرد و همچنین سازوکارهای کاهش موانع پیش روی این صنعت اشاره شد. پس از پایان سخنرانی، جلسه با پرسش و پاسخ و تبادل نظر بین سخنران و پژوهشگران حاضر خاتمه یافت.