به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی آقای دکتر کیوان عباسی عضو هیات علمی آن پژوهشکده به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان گیلان انتخاب و توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان مورد تقدیر قرار گرفت. نامبرده تحقیقات گسترده و با ارزشی را در زمینه شناسایی ماهیان منابع آبی کشور از نظر تنوع گونه ای، مشخصات بوم شناختی، زیست شناسی، فراوانی و غیره داشته و چندین کتاب ارزشمند و ده ها مقاله علمی را در مجلات معتبر علمی پژوهشی به چاپ رسانده و در بسیاری از کنفرانس ملی معتبر تخصصی شرکت داشته و مقالات متعددی ارائه نموده است. ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و فعال انجمن ماهی شناسی کشور نقش مهم و بسزایی را در پیشبرد اهداف آن دارند.