به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در راستای تقویت همکاری های پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مؤسسه تاس ماهیان دریای خزر آقای دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به همراه آقای دکتر قاسمی معاون پژوهش و فناوری و آقای مهندس حسین جانی مدیر ترویج پژوهشکده مذکور روز شنبه 7 تیر 1399 ضمن حضور در این مؤسسه و برگزاری نشست مشترک با ریاست، معاونین و روسای محترم بخشهای تخصصی از فعالیت ها و پروژه های در دست اجرای مؤسسه تاس ماهیان بازدید کردند. در این دیدار ریاست موسسه تاسماهیان جناب آقای دکتر شناور و جناب آقای دکتر صیاد بورانی با ارائه ی گزارشی از فعالیت ها، دستاوردها و همچنین امکانات و توانمندی های دو مجموعه اذعان کردند با توجه به توانمندیهای تخصصی و کارشناسی موجود در دو مجموعه انجام همکاری های بیشتر تحقیقاتی مشترک می تواند منجر به دستیابی نتایج کاربردی موثرتر در حوزه آبزی پروری استان و کشور و در نتیجه ارتقای این صنعت گردد. در پایان مقرر گردید در جلسه تخصصی با حضور معاونین و روسای بخشهای تخصصی دو مجموعه تفاهم نامه همکاری تنظیم و منعقد گردد.