به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،سخنرانی علمی تحت عنوان " كشت انبوه فيتوپلانكتونهاي مفيد در تغذيه ماهي كپور نقره اي و تزريق آنها به استخرهاي پرورش كپور ماهيان به منظور افزايش توليد در واحد سطح" توسط دکتر سید محمد صلواتیان ، مورخ 99.4.22 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ارایه شد. ماهي كپور نقره اي Hypophthalmichthys molitrix يك ماهي فيلتر كننده بوده كه با استفاده از موجودات پلانكتوني بويژه پلانكتون هاي گياهي تغذيه مي نمايد. در استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي در اثر كوددهي اجتماعي از انواع فيتوپلانكتون ها بوجود مي آيد كه برخي توسط سيستم فيلتر آبششي ماهي فيلتر شده و وارد دستگاه گوارش مي شود و برخي نيز قابليت جذب را نداشته و وارد دستگاه گوارش ماهي نمي شوند ، بعلاوه بخشي از جبلك هاي پلانكتوني كه از فيلتر آبششي ماهي عبور كرده و وارد لوله گوارش مي شوند ممكن است قابليت هضم كمي داشته و مورد استفاده غذايي ماهي قرار نگيرند ، بنابراين هميشه بخشي از كود مورد استفاده در استخر ممكن است صرف رشد و نمو و افزايش جمعيت فيتوپلانكتونهايي شود كه در تغذيه ماهي فيتوفاگ نقش نداشته باشند. اين گروه از فيتوپلانكتون ها را مي توان به عنوان فيتوپلانكتون هاي ناخواسته مطرح نمود. حضور اين فيتوپلانكتون ها در استخر و خصوصا“ غالبيت اينها از طرفي هزينه توليد را بالا برده و از سويي كاهش رشد ماهيان را باعث گرديده و در نهايت مي تواند كاهش توليد را بدنبال داشته باشد. فراواني جلبك هاي ناخواسته از طرفي روي رژيم شيميايي آب اثر داشته و مشكلاتي نظير كمبود اكسيژن و غيره را ايجاد مي كند كه براي رفع اين معضل نياز به سيستم هاي هوادهي و صرف هزينه و وقت مي باشد.لذا اگر در شرايط پرورشي ماهيان گرم آبي بتوان انواع فيتوپلانكتون هاي مفيد را بصورت انبوه توليد و به استخر معرفي نمود كه هم ماهي به راحتي بتواند آنرا فيلتر كند و از سويي ارزش غذايي بالايي داشته باشد ، مي توان انتظار داشت كه توليد در واحد سطح بطور قابل توجهي افزايش و هزينه توليد كاهش يابد.