به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، پنجمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی درسال 1399 با محوریت بررسی طرح معرفی ماهی سفید به صنعت آبزی پروری و پنج پروژه مرتبط با آن در تاریخ 99.04.23 تشکیل شد. در این طرح پرورش ماهی سفید در استخر خاکی با آب شیرین، پرورش در حوضچه بتنی با آب لب شور، مولد سازی ماهی سفید و دستیابی به جیره غذایی اختصاصی و اقتصادی ماهی سفید در مدت سه سال انجام خواهد شد.