به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی با عنوان " مروری بر وضعیت شنگ در تالاب انزلی"در روز یکشنبه 29 تیر 1399 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط دکتر علیرضا میرزاجانی ارائه گردید. موضوع سخنرانی برگرفته از کار تحقیقاتی بوده که با مشارکت دانشگاه گیلان و پژوهشکده آبزی پروری با کارفرمایی JICA در پیکره تالاب انزلی و حوزه آبخیز آن انجام گرفته بود. در این سخنرانی خصوصیات زیست شناسی گونه، پراکنش، وضعیت تغذیه ای و تاثیر گذاری آن روی استخرهای پرورش ماهی ارائه شد. در جریان این تحقیق دوربین های پیشرفته ضبط در شب و تکنیک جدید آنالیز داده های ایزوتوپی مورد استفاده قرار گرفت. در این سخنرانی حضور آن را در کل پیکره تالاب، رودخانه های وارده و در 67 درصد (370 استخر) استخرهای پرورش ماهی حوزه آبخیز تالاب گزارش گردید. بررسی تغذیه جانور با استفاده از روش تلفیقی بررسی سرگین و داده های ایزوتوپی عضله شنگ، نشان داد کهطیف وسیعی از اقلام غذایی توسط شنگ مصرف می شود. ماهیها (بویژه کاراس)، خزندگان و قورباغه به ترتیب با 53، 22 و 5/5 درصد مهمترین اقلام غذایی را تشکیل داده اند. بواسطه نقش بسیار مهم شنگ در تعادل اکوسیستم طبیعی تالابانزلی(بویژه در حذف موجودات هرز) و از آنجا که وضعیت جمعیتی آن در تالاب انزلی بسیار شکننده می­باشد، در زمره گونه های مورد تهدید قرار می گیرد. ضمن انجام راهکارهای اختصاصی برای بقاء و حفاظت شنگ، انجام اقدامات سازگار با محیط زیست از قبیل فنس کشی و استفاده از سگ توسطپرورش دهندگان ماهیبرای حفاظت از محصول پیشنهاد شده است.