به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی با عنوان " تله های مناسب صید شاه میگوی آب شیرین در استخرهای پرورشی "در روز یکشنبه 5 مرداد 1399 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط دکتر علیرضا ولی پور ارائه گردید. شاه میگوهای آب شیرین از آبزیان بسیار با ارزش و اقتصادی در دنیا بوده و در ایران یکی از اقتصادی ترین آنها با نام شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus وجود دارد. تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه تکثیر، پرورش، ارزیابی ذخایر و صید این آبزی در کشور بانجام رسیده است. اما از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد تولید شاه میگو پس از پرورش، صید آن در مزارع پرورشی می باشد. در این تحقیق تله های مختلف قیفی، نیم کروی، کوزه ای و گرد در استخرهای خاکی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که تله کوزه ای بهترین عملکرد را هم از نظر صید انتخابی بر اساس اندازه شاه میگوها و هم از نظر تلاش صیادی داشته است و می توان آنرا به تولید کنندگان این آبزی معرفی نمود.