به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی سخنرانی علمی با عنوان " مولدسازی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca ) تا مرحله قبل از لقاح "در روز یکشنبه 16 شهریور 1399 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط مهندس اسماعیل صادقی نژادماسوله ارائه گردید. ماهی سوف از گونه های گوشتخوار، اقتصادی و بومی دریای خزر می باشد که در حذف ماهیان غیر هدف مزارع پرورش ماهی گرمابی به عنوان یک مبارزه بیولوژیک استفاده لذا با اهلی نمود و تولید نسل اول و در ادامه نسل های بعدی گونه جدید به صنعت آبزی پروری افزوده می گردد . اولین گام در استمرار آبزی پروری یک گونه تازه معرفی شده ،مولد سازی است. این پروژه با بهره گیری از امکانات پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی ، در ایستگاه شهرستان تکثیر و پرورش آبزیان فومن (شولم ) انجام گردید . آب مصرفی از چاه عمیق که بعد از گذر از برج هوادهی شده ، تامین گردید.جهت تعیین میزان رسیدگی گنادهای جنسی ماهی مولدین سوف با استفاده از سوند نمونه گرفته شده تا بعد از بررسی های بافت شناسی میزان آمادگی و رسیدگی آنها برای تکثیر مشخص گردد. در طول دوره کلیه ادوات پرورش با مواد بهداشتی مناسب ضد عفونی گردید. مولدین ماده سوف در ۴ سالگی و نر ها در ۳ سالگی بالغ میشود، لذا جهت تایید مولدین دارای قابلیت تکثیر، تعدادی از مولدین سوف سفید اهلی شده انتخاب (15 قطعه ماده و 30 قطعه نر ) گردید . زمانی که دمای آب محیط پرورش بین ۸ تا ۱۵ درجه که نرها و ماده ها از هم جدا و مقدار هورمون تزریق شده به مولد جنس نر و ماده با دوز ۵۰۰ تا ۷۵۰ میکرو گرم بر کیلو گرم وزن بدن مولد سوف به صورت نیمه مصنوعی تکثیر گردید. به تعداد مولدین ماده در وانها لانه گذاری گردید. متوسط وزن مولدین 315 گرم ( دامنه ۱۲۰ تا 766 گرم) اندازه گیری شد. ماهیان بطور معمول از غذای پلت تغذیه میشود. در فروردین ۱۳۹۹ ماهیان مورد هورمون تراپی با (HCG) قرار گرفت ، بعد از چهار روز تخم گشایی انجام شد . بعد از تخم گشایی مولدین سوف از وانها تکثیر شده بیرون آورده شدند . چندین روز لارو ها در داخل وانها تغذیه شدند . حدود ۵۰۰۰۰ لارو به استخرهای خاکی از قبل آماده شده منتقل و تقریبا ۲۰۰۰ هزار بچه ماهی ۲ تا ۱۰ گرمی بدست آمد . البته شرایط بیماری کرونایی تاثیر زیادی در کسب نتایج از جمله تولید بچه ماهی ، آزمایشات بافت شناسی و اندازه گیری هورمون جنسی داشت . به دلیل ادامه پروژه در سال ۱۴۰۰ ، کلیه آزمایشات تکمیلی از جمله بررسی های ژنتیکی و هورمون جنسی در این دوره پیگیری می شود .