به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی سخنرانی علمی با عنوان " بررسی عملکرد استخرهای ساحلی در شرکت های تعاونی پره استان گیلان "در روز یکشنبه 23 شهریور 1399 در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط مهندس مهدی مرادی چافی ارائه گردید. در این سخنرانی معاونت محترم صید بنادر و کشتیرانی و همکارانشان حضور داشتند.ماهی سفید نقش به سزایی در پویایی صید وصیادی حوضه جنوبی دریای خزر ایفاء می نماید. در حال حاضر، رها سازی سالانه بیش از 200 میلیون عدد بچه ماهی سفید نقش اساسی در احیای ذخایر ماهی سفید داشته و قسمت عمده ی ذخیره ماهی سفید در دریای خزر حاصل رها کرد بچه ماهیان می باشد. معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گیلان برای دومین سال پیاپی طرح ساخت و اجرای استخرهای ساحلی وتولید بچه ماهیان سفید را در کنار ده شرکت تعاونی پره صیادی اجرایی نمود و این گزارش مختصر با هدف کمک به اجرای بهتر این طرح در سال های آتی بوده تا معایب، محاسن، نقاط قوت و ضعف کار مشخص گردد. چرا که هدف این معاونت کمک به جامعه صیادی استان در راستای بهبود ذخایر ارزشمند ماهی سفید وتداوم صید و صیادی در این دریا می باشد.