هشتمین کنفرانس ماهی شناسی ایران در روزهای  14 و 15 آبان 99 در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان نور استان مازندران برگزار گردید. در این کنفرانس موضوعات مربوط به ماهی شناسی شامل آرایه شناسی و سیستماتیک، تکثیر و پرورش آبزیان، بهداشت و بیماری های آبزیان، تنوع زیستی و حفاظت آبزیان و نهایتا زیست شناسی و بوم شناسی آبزیان به صورت سخنرانی و پوستر و بخاطر مسایل بهداشتی (کرونا) به صورت نیمه حضوری و مجازی ارایه میگردند‌. در این کنفرانس حدود ۲۰ مقاله از کارشناسان پژوهشکده پذیرفته شد که ۵ مقاله آن توسط خانمها دکتر فیید، دکتر احمدنژاد  و آقایان دکتر دقیق روحی، پورغلامی مقدم و عباسی به صورت سخنرانی ارایه میگردد.