به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، مهندس الماسي رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان، مدیر كل شيلات استان گيلان و هیئت همراه ازپژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور در روز دوشنبه مورخ ٩٩.٩.٣ همزمان با روز جهاني شيلات بازدید بعمل آوردند، همچنین ضمن بازدید از كليه آزمايشگاه هاي تخصصي پژوهشكده از نزديك در جريان فعاليت هاي پژوهشي پژوهشكده قرار گرفتند و با كارشناسان و مسئولين واحدها ديدار و گفتگو كردند. در اين بازديد ابتدا رييس پژوهشكده در خصوص قدمت ١٠٢ ساله پژوهشكده، ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود، عملكرد تحقيقاتي از دهه هاي گذشته تاكنون، آينده پژوهي و دستاوردهاي تحقيقاتي و نقش پژوهشكده در ترويج يافته هاي تحقيقاتي توضيحاتي ارايه دادند. در ادامه رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان به مباحث مهمي در خصوص همكاري بيش از گذشته تحقيقات با بخش اجرا و دستگاه هاي بهره بردار را مورد توجه قرار دادند و از كليه پژوهشگران خواستند كه يافته هاي خودشان را بيشتر به منصه ظهور بگذارند و تبليغات گسترده اي در اين خصوص به انجام برسانند. در ضمن خواستار توجه بيشتر مجموعه شيلاتي به آببندان هاي استان، حفظ ذخاير آبزيان و توجه به موضوع آبزي پروري بويژه پرورش ماهي در قفس شدند. مدير كل شيلات گيلان، به نقش پژوهشكده در انجام ماموريت هاي شيلاتي پرداخته و عملكرد پژوهشكده در انجام پروژه هاي محوله از سوي اداره كل به پژوهشكده را راضي كننده و موثر دانستند و خواستار توجه بيشتر سازمان به افزايش اعتبارات پژوهشي شدند. در ضمن افزايش تنوع گونه هاي پرورشي، افزايش توليد در واحد سطح و افزايش سرانه مصرف آبزيان و پايش ذخاير آبزيان در دريا را از ماموريت هاي مهم شيلات دانستند كه حتي پروژه هايي در اين خصوص با همكاري پژوهشكده در حال انجام است.در ادامه رييس پژوهشكده خواستار حمايت بيشتر سازمان جهاد كشاورزي از مجموعه پژوهشكده، حمايت و تاكيد رييس سازمان جهت تخصيص رديف بودجه استاني براي تكميل زير ساخت هاي ايستگاه تحقيقاتي تغذيه و غذاي زنده آبزيان از جمله پمپاژ آب دريا، تكميل زير ساخت هاي مركز ملي فرآوري آبزيان و همچنين حمايت و همكاري بيشتر سازمان دامپزشكي با آزمايشگاه بخش بهداشت و بيماري ها شدند