به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز یکشنبه 21 دی ماه 13۹۹ سخنرانی علمی تحت عنوان "ارزیابی اثرات آلودگی های انگلی روی شاخص های خونی – ایمنی، استرس و بافت آبشش ماهی فیتوفاگ " توسط دکتر محدثه احمدنژاد به صورت وبینار در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این تحقیق پیرامون اثرات آلودگی انگلی بر شاخص های خونی و بافت آبشش ماهیان فیتوفاگ پرورشی متعلق به سه مزرعه پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت مطالبی ارائه گردید. به دلیل گزارش تلفات از مزارع واجد ماهیان آلوده به انگل و مزارعی که ماهی ها فاقد علائم ناشی از حضور انگل بودند و به عنوان سندرم ناشناخته عامل تلفات در نظر گرفته می شدند، تحقیق حاضر انجام شد. حضور انگل داکتیلوژیروس و اسپورهای درموسیستیدیوم در آبشش ماهیان مبتلا به سندرم ناشناخته توسط مطالعه بافت شناسی مشخص گردید. نتایج نشان داد که فاکتورهای خونی، ایمنی و استرس ماهیان فیتوفاگ تحت تاثیر عوامل مختلف زنده و غیرزنده قرار دارند و با بررسی های هیستوپاتولوژیک آبشش نقش انگل ها در ایجاد این ضایعات در ماهیان آلوده به انگل و حتی ماهیان مبتلا به سندرم ناشناخته مشخص تر شد.