به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، به پیشنهاد رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و با موافقت ریاست محترم موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور، مهندس اسماعیل صادقی نژاد بعنوان سرپرست جدید ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان فومن منتصب شده و شروع به کار کرد.در تاریخ 11 فروردین 1400 دکتر محمد صیاد بورانی، رییس پژوهشکده به اتفاق معاونین و روسای بخش های تخصصی و ادارات ستادی در ایستگاه حضور یافته و ضمن تقدیر از زحمات  مهندس بهمن محمدی تبار در دوران سرپرستی ایستگاه و آرزوی توفیق براي ایشان، مهندس صادقی نژاد عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی را بعنوان سرپرست جدید معرفی نموده و برای ایشان آرزوی توفیق در مسئولیت جدید نمودند