به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز سه شنبه مورخ 4 خرداد 1400، مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزي و پشتیبانی موسسه، مهندس نامدار مدیر مالی موسسه، مهندس آذینی مدیر اداري و پشتیبانی موسسه، مهندس رضوانی مدیر برنامه ریزي و بودجه موسسه و مهندس فراهانی مشاور فنی موسسه با همراهی معاون اداری و مالی، مدیران مالی و حراست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از کشتی تحقیقاتی گیلان بازدید نمودند. در طی این بازدید دکتر نصرالله زاده، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دکتر فضلی در خصوص موارد نیازمند تعمیر، بازسازی و یا تجهیز کشتی توضیحات جامعی ارائه نمودند.در پایان این بازدید مقرر شد که مدیران موسسه با همکاری دیگر دست اندرکاران در خصوص ساز وکار پشتیبانی و مانع زدایی در امور جاری کشتی گیلان تصمیم گیری نمایند.