به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، در تاریخ 1400.03.09 جلسه مشترک ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی و هیات همراه با ریاست و معاونین پژوهشی و اداری مالی پژوهشکده و مسئول ایستگاه ساحل غازیان به منظور دستیابی به تفاهم همکاری های علمی، تحقیقاتی و آموزشی تشکیل شد. در این جلسه توانمندی های پژوهشکده و زمینه های مختلف همکاری توسط ریاست پژوهشکده اعلام شد. در پایان بازديد از آزمایشگاه های تخصصی به منظور آشنایی با تجهیزات و فضاها و محققین صورت گرفت،.