به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی با عنوان " ارزیابی وضعيت صید و صید به ازای واحد تلاش (CPUE) شرکت های تعاونی پره ماهیان مستقر در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در سالهای 1391-1378 با استفاده از GIS" توسط دکتر محمد جواد وثاقی به صورت وبینار روز یکشنبه 27 تیر 1400 درپژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار شد. در اين وبينار به ارزیابی وضعیت صید تعاونی های پره مستقر در سواحل استان گلستان اشاره شد و در ادامه راهکارهای اجرایی، فنی و پژوهشی موثر در مدیریت ذخایر بر پایه مدلسازی وضعیت کنونی ماهیان استخوانی پرداخته شد. نتايج اين تحقيق ميتواند در تصمیم گیری های مدیران و اتخاذ سیاست های کلی شیلات كاربرد داشته باشد، همچنين با استفاده از بکارگیری روش های جدید مبنی بر نرم افزارهای زیستی ارزیابی ذخایر ميتوان در توسعه بخش اکولوژی و ارزیابی ذخایر قدمهاى موثرى برداشت.