به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده روز سه شنبه 28 تیر 1400 در سالن جلسات این پژوهشکده با حضور روسای بخش های تخصصی و اعضای هیات علمی عضو شورا تشکیل شد. در این جلسه اسناد سه پروپوزال تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی 1400 در زمینه های بانک میکروجلبک، پروبیوتیک و بیماری های ماهیان گرمابی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اصلاحات علمی مورد پذیرش قرار گرفت.