به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، نشستی در روز سه شنبه مورخ 29 تیر 1400با حضور دانشگاه هاي دولتي و مراكز تحقيقاتي و پارك علم و فناوري برگزار شد. دكتر صياد بوراني رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، دكتر حافظيه معاون پژوهش و انتقال يافته هاي موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور و دكتر محسني معاون پژوهشي انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان در این نشست حضور داشتند. پس از آنكه دكتر رضي رياست دانشگاه گيلان به بيان اساسنامه كميته هاي پژوهشي، آموزشي و دانشجويي پرداخت و روساي محترم دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي پيشنهاداتي ارايه دادند، دكتر صياد بوراني به جايگاه پژوهشكده آبزي پروري و سابقه ديرينه اين مركز تحقيقاتي در كشور اشاره کردند و به همكاري هاي بين المللي اين پژوهشكده با كشورهاي حاشيه درياي خزر در حوزه تحقيقات كاربردي شيلاتي از گذشته تاكنون اشاره داشتند و با توجه به ظرفيت هاي موجود در پژوهشكده خواستار همكاري هاي مشترك با مراكز تحقيقاتي در حاشيه درياي خزر شد و پيشنهاداتي در اين خصوص ارايه دادند. همچنين ايجاد شبكه پژوهش آبزي پروري بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها را در حوزه درياي خزر با مركزيت پژوهشكده را خواستار شدند. در ادامه دكتر حافظيه معاون پژوهشي موسسه نيز به بيان نقش موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور در كميته منابع زنده درياي خزر اشاره داشتند و با توجه به امكانات موجود در موسسه و مراكز تابعه از جمله كشتي گيلان جهت انجام پروژه هاي مشترك خواستار عضويت موسسه در اين اجلاس شدند در ادامه محورهاي همكاري با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي را ابراز داشتند..