به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی تحت عنوان " بررسی فیتو شیمیائی برگ گیاه سنبل آبی " مورخ 3 مرداد 1400 بصورت وبینار در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری توسط دکتر رودابه روفچائی  از محققین این پژوهشکده ارائه گردید. در این وبینار که جمعی از همکاران محیط زیست نیز شرکت داشتند ضرورت مطالعه بر روی متابولیت های ثانویه و بررسی فیتوشیمی گیاهان بعنوان محرکهای پیش برنده طبیعی رشد (NGP) بیان شد. با توجه به تغییرات کمی و کیفی این گروه از مواد زیستی بر حسب تغییرات جغرافیائی و محیطی،آنالیز فیتوشیمیایی گروه فنلهای موجود در عصاره این گیاه صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن بود که عصاره های استحصالی مقادیر قابل توجهی از گروه های اساسی ترکیبات فنلی را دارا بوده و دو فلاونوئید نیز برای اولین بار در شناسنامه فیتوشیمی برگ این گیاه معرفی گردید