به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،سخنرانی علمی تحت عنوان " برخی خصوصیات تولید مثلی ماهی تیزکولی در تالاب انزلی " توسط مهندس مهدی مرادی از محققین این پژوهشکده، مورخ 7 شهریور 1400 به صورت وبینار ارایه شد. از آنجا که تالاب انزلی، مهمترین تالاب شمال ایران محسوب می گردد در ابتدا مجری وبینار در ارتباط با اهمیت این تالاب از جهت منبع درآمد اقشار زیادی از مردم حاشیه نشین تالاب، تنوع غنی پرندگان، گیاهان آبزی و ماهیان و اهمیت بالای اکولوژیکی آن توضیحاتی ارائه دادند. سپس به ارائه مطالب مبسوط در مورد وضعیت تولید مثل ماهی تیزکولی پرداخته شد. ماهی تیزکولی از ماهیان غیر بومی حوضه دریای خزر بوده و در تالاب انزلی و اغلب رودخانه های آن زیست می نماید. این ماهی از جمله ماهیان غیر اقتصادی تالاب انزلی بوده و به همراه سایر ماهیان کوچک نظیر شاه کولی، سیاه کولی و سیم نمادر بازار به فروش می رسد. فراوانی این ماهی در تالاب انزلی حدود 12/1 درصددر رتبه دوم بعد از ماهی کاراس قرار دارد. تخمریزی این ماهی نیز در تالاب انزلی از اردیبهشت شروع و تا شهریور ماه ادامه دارد. این ماهی از لحاظ صید و صیادیدارای ارزش اقتصادی بسیار کم بوده اما بخاطر غیربومی بودن به ویژه رقابت غذایی و زیستگاهی با ماهیان بومی و نیز تشکیل جمعیت زیاد، مضر به حساب می آید. در پایان سخنرانی نیز به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.