به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی با عنوان " استفاده از جاذب ها در تغذیه ماهیان پرورشی" توسط مهندس صاحبعلی قربانی از محققین این پژوهشکده مورخ 29 آذر 1400 به صورت وبینار برگزار گردید. در این وبیناربه انواع جاذبهای طبیعی و مصنوعی و نقش آنها در تغذیه اشاره پرداخته شد. رفع مشکلات مربوط به عدم پذیرش غذاهاي مصنوعی به ویژه در لارو و بچه ماهیان، پوشاندن اثر ترکیبات بازدارنده در جیره مانند استفاده از داروها، افزایش خوش طعمی و مصرف غذا، کاهش تلفات غذا، حفظ کیفیت آب و به طور کلی کاهش هزینه غذا از مهمترین مزایای استفاده از جاذب ها در ترکیب جیره شناخته شده است. با توجه به جایگزینی آرد ماهی با پروتئین های گیاهی بخاطر کمبود آردماهی و افزایش قیمت آن در آینده نزدیک استفاده از جاذب ها در خوراک ماهی جهت حفظ طعم و مطبوبیت آن ممکن است ضروری باشد. بهبود بازدهی خوراک و حداقل تلفات در طول مصرف خوراک عنصر کلیدی درآبزی پروری بوده و خواهد بود. بنابراین استفاده از جاذب ها در ترکیب خوراک ماهیان پرورشی می تواند در این زمینه نقش بسزائی داشته باشد.