عنوان سخنرانی : لزوم پایش اکوسیستمی دریای کاسپین  و حوضه های آبریز آن
 ارائه دهنده : دکتر فریبرز صیاداوغلی 
تاریخ ارائه : دوشنبه 13 دی 1400
ساعت: 11-10
https://vc.areeo.ac.ir/ch/niwal
نام کاربری :  niwal-u
رمز ورود: N8723