به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جلسه تدوین عناوین طرح های کلان ماهیان آب شیرین در راستای تحول جهادی با حضور روسای بخشها و ایستگاههای پژوهشکده در روز یکشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری برگزار گردید. بدین منظور مقرر گردید طرح ها و زیر طرح های مرتبط با ماهیان گرمابي شمال كشور در جلسات گروه های تخصصی پژوهشکده تبیین و در اسرع وقت جهت ارسال به موسسه تدوین گردد.