به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور،روز دوشنبه مورخ 20دی ١٤٠٠ وبينار ترويجي با عنوان " مدیریت بهداشتی پرورش ماهی در قفس(پیش از ذخیره سازی تا برداشت) " توسط دکتر محدث قاسمی از محققين هیئت علمی پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید. توسعه پرورش ماهی در قفس به دلیل تقاضای مصرف غذاهای دریایی و آبزی با توجه به کمبود منابع آبی داخلی و آب شیرین به عنوان یک راهکار اساسی جهت توسعه آبزی پروری درنظر گرفته شده است اما یکی از مهمترین مخاطرات پیش روی این صنعت، بروز انواع مشکلات بهداشتی از جمله بیماری های عفونی و غیر عفونی است که توجه به آن و دانستن راهکارهای پیگیرانه، کنترلی و درمان آنها به کاهش خسارات و افزایش راندمان تولید منجر خواهد شد. اما مدیریت بهداشتی پرورش ماهی در قفس از زمان تهیه بچه ماهیان و پیش از آن باید مد نظر قرار بگیرد و اصول بهداشتی بایستی به دلیل امکان انتقال آلودگی ها در هر مرحله از پرورش تا پایان رعایت گردد که شامل اصول امنیت زیستی، به روز رسانی روش های تشخیص و استفاده مناسب از راهکارهای پیشگیرانه می باشد.