به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز دوشنبه مورخه ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۰ چهارمین جلسه شبکه پژوهش آبزی پروری در خصوص کاربرد آرتمیا و غذای زنده در توسعه آبزی پروری به صورت وبیناری با همکاری مرکز آرتمیا ارومیه و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی(انزلی) برگزار شد.  پیرامون این نشست آقایان دکتر حافظیه، معاون تحقیقاتی موسسه، دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده و مسئول شبکه توسعه آبزی پروری و دکتر نکوئی فرد رئیس مرکز تحقیقات آرتمیا و مسئول کمیته غذای زنده آبزیان در خصوص نقشه راه و تبیین سیاست ها و خط مشی پیش رو ارائه طریق نمودند. در این راستا 5 سخنرانی علمی تخصصی با حضور  بیش از 70 شرکت کننده  از پژوهشکده ها و مراکز تابعه، ارگان های اجرایی، مدیریت های شیلات و آبزیان سراسر کشور ، نظام مهندسی کشاورزی،  آبزی پروران و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار گردید. در خاتمه  بشرح ذیل مقرر گردید بر اساس مصوبات این نشست کمیته آرتمیا و غذای زنده پیگیری های لازم را بعمل آورد.
مقرر گردید :
1- اعضای کمیته آرتمیا و غذای زنده نسبت به ارائه پیشنهادات پژوهشی و کاربردی برای ایجاد تنوع به غذای زنده  جهت استفاده در آبزی پروری اقدام لازم را بعمل آورند.
2- بانک اطلاعاتی صاحب نظران و متخصصین در حوزه غذای زنده توسط کمیته تهیه و به شبکه تحقیقات آبزی پروری موسسه ارائه گردد.
3- با همکاری اعضای کمیته بانک اطلاعاتی از پژوهش های انجام یافته و روش های نوین در خصوص تولید و فرآوری غذای زنده در داخل و خارج از کشور جمع آوری  ، ثبت  و اطلاع رسانی گردد.
4- نشست های تخصصی کمیته بطور هدف دار ادامه یابد.
5- شرکت کنندگان و اعضای کمیته در صورت داشتن هر گونه اطلاعات از آب های نامتعارف کشاورزی مستعد آبزی پروری و تولید غذای زنده ،مناطق دارای آرتمیا یا سایر غذاهای زنده اقتصادی شیلاتی مراتب را جهت بررسی، تحقیق بیشتر و تشریک مساعی به دبیرخانه کمیته مذکور اعلام داشته و درصورت امکان نسبت به ارسال عکس و نمونه آرتمیا و سیست از این مناطق برای ثبت در بانک سیست جمعیت های مختلف آرتمیای کشور مساعدت نمایند.
6- از اطلاعات مکتسبه در خصوص پژوهش های نوین غذای زنده ، پروژه هایی انتخاب و جهت هرگونه تصمیم گیری به شبکه تحقیقات آبزی پروری ارجاع گردد.
7- اعضای کمیته نسبت به ارائه پیشنهادات پژوهشی کاربردی برای جایگزینی میکروپلیت با غذای زنده و تولید غذای ارزان قیمت با کیفیت پیشنهادات لازم را ارائه نمایند.
8- از ظرفیت های پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی ساحلی کشور برای شناسایی غذای زنده ارزان قیمت از قبیل مایسیده ها و چگونگی استفاده آنها در آبزی پروری با حمایت شبکه تحقیقات آبزی پروری اقدام لازم بعمل آید.
9- همچنین عناوین و زمینه های کاربردی پیشنهادی برای پژوهش های آتی مطرح شده توسط سخنرانان بشرح زیر پیشنهاد شد :
الف - بررسی  استفاده از حشرات خوراکی بعنوان یک منبع پروتئینی دوستدار محیط زیست در آبزی پروری پایدار
ب - بررسی سلامت دستگاه گوارش، میکروبیوتای روده و ایمنی آبزی پرورش یافته با حشرات خوراکی
ج - جایگزینی غذای حشرات با پودر ماهی در تغذیه آبزیان، ضایعات غذایی به عنوان یک منبع جدید بالقوه برای تولید انبوه حشرات خوراکی برای غذا و خوراک
د - کاربرد گسترده و عملیاتی دافنی در لاروی کالچر و غنی سازی آن
ه - تحقیقات کاربردی در خصوص پرورش کرم نرئیس  و سایر کرم های قابل استفاده در آبزی پروری  و نقش کاربرد آنها در آبزیان پرورشی
و - شناسایی مناطق مستعد جدید دارای پتانسیل تولید آرتمیا در کشور و ارائه روش های نوین پرورشی آن به سرمایه گذاران بخش خصوصی
ز- مطالعه استفاده از  آرتمیا به عنوان حامل واکسن و دارو به آبزیان پرورشی
ح-  بهینه سازی و استفاده از روش های نوین فرآوری ، نگهداری و بسته بندی غذای زنده