روز شنبه مورخ ٢٥ ديماه ١٤٠٠، دكتر گرولد بودكر نماينده فائو در جمهوري اسلامي ايران، كارشناس روابط بين الملل وزارت جهاد كشاورزي به همراه مدير كل شيلات گيلان، رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، معاون برنامه ريزي و پشتيباني و مديريت منابع اداره كل شيلات گيلان از قفس هاي مستقر در مناطق كياشهر و منطقه آزاد انزلي بازديد كردند. در اين بازديد مهندس مدبري مدير كل شيلات گيلان به بيان توضيحاتي در خصوص پرورش ماهي در قفس، چالش ها و عمليات انجام كرفته از گذشته تاكنون پرداختند و خواستار كمك هاي تجهيزاتي و فني در اين خصوص شدند. دكتر صياد بوراني رييس پژوهشكده در حاشيه اين ديدار به توضيحاتي در خصوص گونه هاي پرورشي در قفس در ايران پرداخت و در خصوص ويژگي هاي درياي خزر و طرح هاي انجام گرفته توضيحاتي ارايه دادند و خواستار ارايه توضيحات فني و مدل هاي مهم پرورش ماهي در قفس با توجه به ويژگي درياي كاسپين از سوي كارشناسان فائو و كارشناسان متخصص داخلي شدند و آمادگي پژوهشكده را در خصوص برگزاري وبينار تخصصي را اعلام نمودند و همچنين توضيحاتي در خصوص وضعيت رودخانه هاي منتهي به درياي خزر و نقش اين رودخانه ها در بازسازي ذخاير، ماهيان مهاجر و نيمه مهاجر ارايه دادند. در ادامه دکتر گرولد بودكر ابراز داشتند كه حمايت فني، تجهيزاتي و كارشناسي از سوي سازمان فائو را براي سازمان شيلات ايران و مراكز تحقيقاتي ضروري دانستند و تاكيد داشتند كه اين موضوع را پي گيري خواهند كرد.