برگزاری جلسه شورای اداری و مالی در پژوهشکده. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، جلسه شورای اداری و مالی روز سه شنبه، 28 دیماه 1400 با حضور رئیس پژوهشکده، معاونین و مسئولین بخش ها و ایستگاهها در پژوهشکده و با تلات آیاتی از کلام الله مجید برگزار شد. در ابتدا دکتر صياد بورانی، رئیس پژوهشکده با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه هفته جاری شورای مدیران موسسه بر تلاش بیشتر و تمرکز تمام همکاران به راههای دستیابی به تعهدات درآمدي و پژوهشي و ترويجي پژوهشکده و همچنین بررسی موانع تحقق درآمد در سال جاری و تلاش براي كاهش هزينه ها تاکید نمودند. در ادامه دکتر میرهاشمی نسب معاون اداری و مالی به بیان پیشنهاداتی برای درآمد زایی از جمله فروش اموال مازاد، استفاده از ظرفیت های تولیدی ایستگاهها در قالب قرارداد مشاركتي و ساير موارد درآمد زايي در پژوهشكده پرداختند که در ادامه هر یک از اعضا در خصوص موارد بیان شده، اظهار نظر نمودند. مقرر شد که به تفکیک مصوبات، همکاران مرتبط با هر موضوع پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه را انجام دهند