به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در سال جاری طرح تولید بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی (هچری) توسط دو شرکت تعاونی صیادی پره شهرستان تالش و همچنین یک استخر در کنار رودخانه لمیر در حال انجام است. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از سال 1394، در کلیه مراحل تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه ها و همچنین تکثیر نیمه طبیعی بچه ماهیان سفید در استخر های ساحلی (هچری ها)و رهاسازی آنها، در کنار معاونت صید، ادارات شیلات شهرستان و تعاونی­های پره صیادی در امر بازسازی ذخایر ماهی سفید همکاری و مشارکت فعال داشته است. شیلات شهرستان تالش از پیشگامان اجرای این طرح بوده و امسال نیز با احداث یک استخر حدود 1200 متر مربعی در رودخانه لمیر نسبت به تکثیر نیمه طبیعی ماهی سفید اقدام نموده تا در کنار انجام تکثیر مصنوعی ماهیان، گامی در جهت بهبود ذخایر ماهیان برداشته باشد. در این بازدید که جهت بررسی کمی و کیفی تکثیر ماهی سفید در استخرها صورت گرفت کارشناسان شیلات شهرستان تالش حضور داشتند.