به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور-گیلان، در تاريخ 5 خرداد 1401 جلسه کمیته پژوهشی با حضور معاون اداري و مالي اداره كل شيلات، مسئول برنامه و بودجه و ساير اعضاي كميته پژوهش از جمله دكتر صياد بوراني، رئیس پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور و دكتر عبدالملكي عضو هيات علمي و رييس بخش اززيابي ذخاير انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان رشت در اداره کل شیلات گیلان برگزار شد.در این جلسه، نيازهاي شيلاتي در حوزه هاي صيد و صيادي، آبزي پروري و حفاظت منابع آبزيان مورد بررسي و بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین موضوعات مختلفي در خصوص مسائل و مشكلات حوزه شيلاتي استان گيلان مطرح شد. در نهايت ٨ موضوع انتخاب و مقرر شد اقدامات بعدي در اين خصوص توسط اداره كل به انجام برسد.