به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی- بندرانزلی، روز پنجشنبه مورخ  12 خرداد 1401، مسئولین سازمان امور اداري و استخدامی کشور به اتفاق معاون توسعه منابع انساني و مدير كل اداري سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون برنامه ريزي و پشتيباني موسسه و مدير اداري و پشتيباني موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و ساير همراهان از مركز ملي فرآوري آبزيان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی كشور و کشتی گیلان بازديد و در جريان امور مربوطه قرار گرفتند. در اين بازديد دكتر جليلي سرپرست مركز ملي فرآوري آبزيان به تشريح عملكرد مركز از گذشته تاكنون پرداخت و حاضران از قسمت هاي مختلف مركز بازديد كردند . سپس از قسمتهای مختلف پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور شامل آزمايشگاه ها و موزه پيشينه تحقيقاتي بازديد بعمل آوردند.در این بازدید دکتر صياد بوراني، رييس پژوهشكده به تشريح فعاليت هاي تحقيقاتي پژوهشكده از سال ١٢٩٧ تاكنون پرداخت و ٤ دستاورد مهم تحقيقاتي در سال ١٤٠٠ و پروژه هاي جاري را كه مي تواند در بخش خصوصي و در صنعت آبزي پروري اثر بخش باشد را عنوان كرد. همچنین بازديدكنندگان از طرح پرورش ماهي در قفس در منطقه آزاد انزلي بازديد و در جريان همكاري مشترك تحقيقاتي پژوهشكده آبزي پروري و شركت مكين دريا كاسپين قرار گرفتند و توضيحاتي در اين خصوص و معرفي گونه هاي بومي همچون ماهي آزاد و كپورسازان ارايه شد. در ادامه، بازديد از کشتی تحقیقاتی گیلان شامل موتورخانه، پاشنه، عرشه، پل فرماندهی، واحدهای نمونه برداری و آزمایشگاه و همچنین محل استقرار کارشناسان تحقیقاتی کشتی مذکور مستقر در اسکله ماهیگیری شهرستان بندر انزلی با توضيحات مهندس خدمتي، سرپرست كشتي گيلان و دكتر قائدنيا معاون برنامه ريزي و پشتيباني موسسه انجام گرفت، سپس در سالن جلسات کشتی مذکور جلسه ای تشکیل شد که اهداف و ضرورت راه اندازي و فعاليت تنها کشتی تحقیقاتی گیلان در دریای خزر تشریح و به استحضار حضار و مسئولین محترم رسید.