به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- بندرانزلی، در راستاي تحقيقات كاربردي در خصوص معرفي گونه هاي بومي به قفس هاي مستقر در درياي كاسپين در منطقه آزاد انزلي، طي تفاهم نامه همكاري مشترك بين پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور با شركت مكين دريا كاسپين تعدادي از ماهيان كپور سازان (بومي درياي كاسپين) با وزن متوسط ٢٣٠ گرم و با همكاري صميمانه مركز تحقيقات بازسازي ذخاير ماهيان (گرگان) به منطقه آزاد انزلي منتقل و پس از هم دمايي و آداپتاسيون تدريجي اين ماهيان با آب دريا، به قفس هاي پايلوت به ابعاد 2*5*5منتقل شدند. بر اساس پروژه تحقیقاتی پیش رو که از اولویتهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد، عملكرد رشد ماهي با تعيين زي فن پرورش در طول دوره مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در طی اجرای این تحقیقات مطالعات زيست سنجي، تعيين فاكتورهاي رشد، مطالعات زيستي و غير يستي محيط پرورش و بررسي هاي بهداشتي مد نظر کارشناسان پژوهشکده قرار خواهد گرفت.