به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز سه شنبه مورخ 24 خرداد ماه 1401 ، دکتر محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور،  به اتفاق مهندس تکریمی مشاور رييس موسسه، از بخش های مختلف تحقیقاتی و اداری- مالی پژوهشکده بازدید نمودند و گزارش پیشرفت اجرای پروژه های مصوب و خاص و موضوعات اداري، مالي، حقوقي، پشتيباني وعمراني به ایشان ارائه گردید. در ادامه این بازدید، نشست صمیمانه ای با روسای بخش ها و ایستگاه های تابعه پژوهشکده به منظوردریافت نظرات و تبیین برنامه های اجرایی و مشارکتی پژوهشکده با بخش های خصوص در سال 1401 برگزار گردید. در ابتدا، دکتر محمد صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده گزارشي از پروژه ها ي در حال اجرا، زيرساخت هاي لازم،  نحوه مشاركت با بخش خصوصي و شركت دانش بنيان ارايه داده و برنامه هاي مشارکتی ایستگاه ها را درصورت تامین زيرساخت هاي لازم تشریح کرد. سپس معاونین، مسئولین بخش ها و ایستگاه ها ضمن طرح مشکلات زیرساختی، اعتباری، پرسنلی و اجرایی، راهکارهای متناسب با حوزه تخصصی خود را پیشنهاد نمودند. در ادامه دکتر بهمنی و مهندس تکریمی برلزوم اجرای پروژه های مشارکتی با شركت هاي دانش بنیان، بخش های خصوصی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و جذب محققین پسادکتری تاکید داشته و یکی از راههای تحقق این مهم را مراکز نوآوری و  مزرعه های نوآوري دانستند. در این راستا مقرر شد که برنامه ریزی ایجاد مزرعه نوآوری آبزی پروری درایستگاه کشت تلفیقی شولم صورت پذیرد و یا در اسرع وقت برنامه های مشارکتی و درآمدزایی ایستگاه شولم با اعلام اعتبارات مورد نیاز، روش های اجرایی و میزان بهره وری هریک از برنامه ها توسط  مهندس صادقی نژاد، رئیس ایستگاه کشت تلفیقی شولم تهیه و ارائه گردد.