به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنراني علمی تحت عنوان "تحلیل نشست بازسازی ذخایر، عوامل موثر، راهبردها و پیامدها" مورخ 29 خرداد 1401 توسط دکتر محمد جواد وثاقی و با حضور محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در سالن همایش پژوهشكده برگزار گردید. در این سمینار اقدامات لازم و ضروری در بازسازی ذخایر آبزیان مورد بررسی قرار گرفت. در بخش عوامل موثر بر بازسازی ذخایر 6 مقوله اصلی مدیرتی، فرآیند رهاسازی، پایش زیستگاه ها، نظارت و بهره برداری، اقتصادی و مالی و فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. راهکارهای بازسازی ذخایر معرفی و تحقیقات پیشنهادی در این زمینه معرفی گردید. در نهایت ماتریس شنون و مدل مفهومی تحقیق برای تصمیم گیری بهتر مدیران ارائه گردید. همچنین در پایان به طرح پرسش ها و تبادل نظر بین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص یافت.