به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی با عنوان" بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه تالار" مورخ 12 تیرماه 1401 توسط مهندس ساناز پوراسدی و با حضور رییس ومحققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشوردر سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید.در این سخنرانی به  بررسی و اندازه گیری شاخص های کیفی آب، با تکنیک آماری چند متغیره تجزیه مولفه های اصلی "PCA "، مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست پرداخته شد ودرنهایت راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت آب ارائه شد .همچنین در پایان به طرح پرسش ها و تبادل نظربین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص یافت