به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری كشور، سخنراني علمي توسط مهندس احمد قانع از اعضای هیئت علمي پژوهشكده آبزي پروري كشور، در محل سالن همایش پژوهشكده ارايه گردید. در این سخنرانی تحت عنوان بررسی جمعیتی( رشد و مرگ و میر طبیعی) میگوی غیر بومی در تالاب انزلی برخی خصوصیات تولید مثلی و پارامترهای رشد این گونه مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. کسب اطلاعات جمعیتی و تولید مثلی یک گونه(بخصوص غیربومی) همانقدر که ابزاری مهم برای یافتن کاندیداهای پتانسیل آبزی پروری می باشد، در جهت اتخاذ استراتژی هاي مناسب و کافی برای حفاظت از تنوع زیستی نیز سودمند بوده و دراتخاذ راهکارهای مدیریتی این ده پایان ضروری است.باتوجه به یافته هاجمعیت این گونه بخوبی در ماههای گرم سال(از اردیبهشت لغایت مهر ماه)تخمدار شده وتولید مثل می نماید. براساس فرمول رشد برتلانفي ضریب رشد و ضریب مرگ ومیر طبیعی ماده ها از جنس نر بیشتر بوده ولی طول بینهایت کمتری دارند. همچنین جنس ماده دارای تعداد گروه هاي همزاد سنی(کوهورت)کمتری نسبت به نر ها می باشد. براین اساس سن این گونه در تالاب انزلی بین 4 تا 5 سال برآورد می شود با توجه به سازگاری این گونه در تالاب انزلی در این مدت واینکه دارای جمعیت پایداری است، و با توجه به طول دوره تخمریزی که این گونه دارد، بنظر میرسد که قابلیت برنامه ریزی جهت برداشت تجاری و بهره برداری در صنایع شیلاتی و آبزی پروری را داشته باشد. البته در این راستا بررسي هاي تکمیلی بیشتری مورد نیاز خواهد بود..