به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، در مورخه 5 مرداد 1401 دکتر بهمنی،ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق مهندس تکریمی، مشاور ریاست و دکتر صیادبورانی، ریاست پژوهشکده آبزي پروری آبهای داخلی از ایستگاه تحقیقات تکثیر و پروش آبزيان فومن بازدید نمودند. در این بازدید همكاران بخش آبزي پروري پژوهشكده و همكاران ایستگاه تحقیقاتی تكثير و پرورش آبزيان فومن مشغول صید ونمونه برداري، زیست سنجی و تگ گذاری از ماهيان ایجاد بانک ژن سس ماهی بزرگ سر دریای خزر بودند که دکتر بهمنی از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه و دیگر پروژه های در دست اجرای ایستگاه قرار گرفتند و از کلیه همکاران در جهت پيشبرد امور تحقيقاتي تشکر نمودند. ایشان به نقش و اهميت ايستگاه ها در انجام فعاليت هاي تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي پرداخته و خواستار ارايه مدل هاي پيشنهادي در چارچوب برنامه هاي كوتاه مدت، بلندمدت و ميان مدت شدند. سپس در جلسه هماهنگی تخصصی و عمومی ایستگاه شركت نموده و و پس از استماع سخنان همکاران، رهنمودهایی برای آينده پژوهي ايستگاه بشرح زير توصیه نمودند
١) استفاده از ظرفیت استخرهای پرورش ماهی مازاد بر نیاز پروژه های جاری ایستگاه برای انجام فعاليت هاي تحقيقاتي - تولیدي در مشارکت با شرکتهای دانش بنیان و سایر توليد كنندگان پیشرو ،
٢) سرعت بخشی به تکمیل برق رسانی استخرها
۳) تجهیز و تکمیل سالن انکوباسیون